Årsplan

Undervisningens indhold

Undervisningen bliver tilrettelagt efter en handlingsplan, der udarbejdes af kontaktlæreren i samarbejde med den enkelte elev. Handlingsplanen godkendes af eleven, skolen og forældrene. Planen tages op til vurdering og justering, når målene er nået, eller det er nødvendigt med ændringer.

I undervisningen trænes såvel de faglige som de praktiske og sociale kompetencer.

Undervisning i sociale kompetencer:

 • lære at vælge uhensigtsmæssige netværk fra og skabe nye netværk
 • lære sig selv bedre at kende på godt og ondt
 • lære at forstå og respektere andre
 • lære at kommunikere i en form, der kan accepteres de fleste steder.
 • lære at løse konflikter på en hensigtsmæssig måde
 • lære at respektere fællesregler

Praktisk undervisning:

Den praktiske undervisning foregår i forbindelse med virkelige håndværksmæssige opgaver på skolen eller i praktik udenfor skolen.

Faglig undervisning:

Hovedfag, der afsluttes med Folkeskolens afgangsprøver:

Dansk

Mål
Give eleverne nogle værktøjer til at knække læsekoden og forstå det de læser og hermed øge deres lyst til at læse og deres ordforråd. Læseværktøjet og elevens egen ordbog bruges til at opnå læseforståelse på en sjov og anderledes måde. Der arbejdes med mundtlige og skriftlige analyser af både skøn- og faglitterære tekster. Egne skriftlige opgaver laves i form af stil, præsentationer og logbog, herunder inddrages grammatik og stavning. Dagens debat giver eleverne indsigt i forskellige skriftlige nyhedsmedier, vurdering og videregivelse af det skrevne samt kommunikation, argumentation og formidling af viden.

Moduler

Læseafkodning (læsetest, skønlitteratur og faglitteratur)
Læseforståelse (egen ordbog, læseværktøj)
Grammatik (punktum/komma, sætningsopbygning, ordklasser)
Stavning (120 mest brugte ord, vokalrækker, huskeregler)
Talemåder (ordsprog, ordbilleder)
Analyser (forskellige genre)
Stil  (forskellige genre)
Mødeleder (styre talestrømmen ved dagens debat)

Mundtlig dansk

 • træning i at kommunikere konstruktivt
 • Informationssøgning og kildekritik
 • Frilæsning
 • Analysekursus

Emner:

 • Ungdomskulturen gennem tiden
 • Mandeidealet gennem tiden
 • Kvindeidealet gennem tiden
 • Familien gennem tiden
 • Opdragelse gennem tiden

Skriftlig dansk

 • Sammenligning af ”gadesprog” og ”almindeligt” dansk
 • Grammatikkursus
 • Stavekursus
 • Skrive-kursus ( procesorienteret skrivning)

Matematik

Mål
Give eleverne mulighed for at udvikle deres matematiske forståelse gennem de fire hovedområder -matematiske emner, matematik i anvendelse, matematiske kompetencer og matematiske arbejdsmåder -der er nævnt i Fællesmål 2009 (uvm.dk). Udgangspunktet for undervisningen, er elevernes individuelle kompetencer, som kortlægges allerede i skoleårets første uger gennem diagnostiske tests.

Elevernes individuelle niveauer i denne skoleform er meget forskellige. Som første mål søges det derfor, at give eleverne matematiske værktøjer til at højne deres umiddelbare livskvalitet samt at få smag for matematikken. Dernæst arbejder vi hen mod at afslutte med folkeskolens afgangsprøve, med resultater der kan give adgang til videre uddannelsesforløb.

Årets emner i grove træk:

Tal og algebra.

 • De fire regnearter.
 • Decimal, brøk og procent.
 • Koordinatsystemet, ligninger og funktioner.

Geometri.

 • Areal.
 • Rumfang.
 • Figurer.
 • Måling.
 • Vinkler, symmetri, spejling osv.

Matematik i anvendelse.

 • Som forberedelse til den praktiske prøve i skoleårets afslutning.
 • Hvor det kan implementeres i undervisningen.

Matematiske kompetencer.

 • Erkende, formulere og løse matematiske problemer.
 • Hjælpemidler.
 • Symbolbehandling.
 • m.m.

Matematiske arbejdsmåder.

 • Arbejde individuelt og i grupper.
 • Hvor det er muligt inddrages konkrete materialer til undersøgelse og begrundelse for matematikken.

Engelsk

Mål
Formålet med undervisningen i engelsk er, at bygge på det den enkelte elev kan og give eleven lyst til og mulighed for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Samtidig har undervisningen til formål at give eleverne indsigt i kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande og derved styrke deres internationale forståelse og forståelse af egen kultur.

Mundtlig engelsk

 • Lytte- og læsetræning
 • Udtale- og intonationstræning
 • Træning i at udtrykke sig og omformulere
 • Informationssøgning og kildekritik
 • Emner:
  • Love
  • Sport in England and USA
  • Australia
  • Obesity in USA
  • Terrorism
  • Music

Skriftlig engelsk

 • Grundkursus / opfriskningskursus i engelsk grammatik
 • Skrive-træning ( procesorienteret )

Samfundsfag

Mål
At give eleverne mulighed for at:

 • forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt og historisk perspektiv
 • udvikle kritisk sans og tilegne sig et personligt værdigrundlag
 • forstå samfundets demokratiske spilleregler og grundværdier

Emner

 • Sociale og kulturelle forhold: Socialisering, kultur og identitet.
 • Politik: Magt, beslutningsprocesser og demokrati.
 • Økonomi: Produktion, arbejde og forbrug.
 • Anvendelse af statistik og anden empiri i behandlingen af samfundsmæssige problemstillinger. Herunder træning i kildekritik.

Øvrige obligatoriske fag, der afsluttes med intern prøve:

Forstå verden
 

Mål
Give eleverne kendskab til dagligdagssammenhænge indenfor biologi, geografi og historie.
Målet er at eleverne kan komme med kvalificerede gæt/forklaringer på deres nysgerrighed og spørgsmål til omverdenen. I biologi og geografi gennem kendskab til de basale processer. I historie gennem kendskab til vigtige historiske begivenheder og deres betydning for i dag.

Moduler

BIOLOGI

Kredsløb

 • Vand
 • Kulstof
 • Kvælstof
 • Fotosyntese
 • Respiration
 • Planter

Årstider
Dyr

 • Hovedklassifikation
 • Evolution

Kroppen
Viden om kroppens funktioner

 • Kroppens fysik: Kraftoverførsel m.m.
 • Kroppens kemi: Hvad består jeg af
 • Kroppens behov: næringsstoffer og energi
 • Motion
 • Organer og deres funktion

Kostvaner

 • Kostpyramiden
 • Sunde og usunde fødevarer
 • Hvor kommer det, vi spiser, fra
 • Hvad kan vi selv dyrke og hvornår.
 • Basal madlavning: Tilberedningsmåder
 • Hygiejne

GEOGRAFI

Byer/lande/kontinenter

 • De 7 kontinenter
 • Danmark
 • Norden/Skandinavien
 • Europa
 • Verden
  • Byers placering
  • Naturrigdomme
  • Befolkning
  • Magtforhold
  • Økonomi
  • Industri

Vejret

 • Vandets kredsløb
 • Fænomener
  • Regn
  • Lyn/torden
  • Orkan
  • Tornado
  • Tsunami
  • Global opvarmning

Landskaber

 • Hvordan er de opstået
 • Hvornår er de opstået
  • Istid
  • Erosion
  • Vulkaner

HISTORIE

Vigtige historiske begivenheder og deres betydning for i dag

 • Lokalområdet
 • Danmark
 • Norden
 • Europa
 • Verden

Håndværk & praktisk arbejde

Mål

Give eleverne mulighed for at lære at anvende det de lærer i den teoretiske undervisning til konkrete praktiske opgaver.
Give eleverne kendskab til hvilke opgavetyper der er i forbindelse med forskellige praktiske opgaver og hvordan man kan arbejde sammen igennem hele processen.
Give eleverne ansvar for specifikke opgaver og glæden ved at samarbejde for at udrette noget i fællesskab.

Indhold

 • planlægning
 • systematisering af opgaverne
 • tidsberegning
 • fremstilling af arbejdstegninger
 • samarbejde - udnytte holdets kompetencer
 • søge information hos fagfolk
 • initiativ
 • omgangstone
 • gennemførsel og kvalitet
 • brug af måleredskaber
 • brug af håndværktøj
 • brug af arbejdstegninger
 • afslutning: oprydning ogrengøring af værktøj
 • Sikkerhed
 • materialernes fysiske og kemiske egenskaber

Projekter

Rengøring – oprydning og fejning hver dag, gulvvask etc.
Istandsættelse af stole og borde– skumgummi/stof monteres på sæder/ryglæn, borde slibes og males
Udsmykning af lokalerne – lave billedcollager fra lejrskole og ture til væggene
Flere projekter kommer til i løbet af året.