Møllens virksomhedsplan

 

 

Virksomhedsplan 2017

 

 Indledning

Produktionsskolen Møllen tilbyder kombinerede undervisnings-, produktions- og værkstedsforløb til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse.

Undervisningen tager udgangspunkt i det praktiske arbejde på linjerne kombineret med relevant teoretisk viden og erfaringsdannelse.

Der er 6 forskellige linjer på skolen samt en KUU linje

 • Mad & Kultur
 • Design, salg og produktion
 • It, Netværk & Support
 • Musik & Producer
 • Byg, anlæg og ejendomsservice
 • Dyrehold & Pædagogik
 • KUU - byggepladsassistent

Produktionsskoleforløbet tilrettelægges efter hver enkelt elevs individuelle behov, ønsker og muligheder, og der gives samtidigt mulighed for at vedligeholde eller forbedre boglige kundskaber.

Produktionsskolen Møllen optager elever hele året, såfremt der er ledige pladser. Et forløb varer som hovedregel ikke over ét år, men kan for enkelte elever forlænges.

Skolen og hjemsted

Produktionsskolen Møllen har til huse på Pilemøllevej 90, 2635 Ishøj. Produktionsskolen er en selvejende institution, der i sit virke er uafhængig, jf. lov om produktionsskoler, § 5 (lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011).

Lovgrundlag

Skolen er etableret i overensstemmelse med lov om produktionsskoler § 1 og 2:

Formål

§ 1. Produktionsskoler tilbyder undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion. Tilbuddet gives til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse.

Stk. 2. Tilbuddet skal styrke deltagernes personlige udvikling og forbedre deres muligheder i uddannelsessystemet og på det almindelige arbejdsmarked, herunder til beskæftigelse i fleksjob, i skånejob eller lignende. Tilbuddet skal endvidere bidrage til at udvikle deltagernes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

Stk. 3. Tilbuddet tilrettelægges med særligt henblik på, at den unge opnår kvalifikationer, der kan føre til gennemførelse af en erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse.

 

§ 2. Produktionsskoletilbud omfatter praktisk arbejde, produktion og teoretisk undervisning i tilknytning hertil. Den teoretiske undervisning skal være af betydeligt omfang og i størst muligt omfang integreres med det praktiske arbejde.

Stk. 2. I tilbuddet skal indgå uddannelses- og erhvervsvejledning.

Stk. 3. Tilbuddet skal fortrinsvis have relation til fagområder inden for de erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelser.

Stk. 4. For elever, der gennemfører et produktionsskoleforløb på mere end 3 måneder, skal der i forløbet indgå meritgivende kombinationsforløb til kompetencegivende uddannelse, medmindre særlige forhold taler herimod. Kombinationsforløbet skal vare mindst 2 uger og højst 5 uger.

Stk. 5. Til deltagere med behov herfor skal tilbydes undervisning, der styrker deltagernes grundlæggende færdigheder.

Stk. 6. I tilbuddet kan endvidere indgå:

1) Praktik af kortere varighed i privat eller offentlig virksomhed.

2) Ekskursioner og udvekslingsophold.

3) Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

Stk. 7. Indtil 1/3 af et produktionsskoleforløb kan anvendes til undervisning, uddannelser og kurser, som er oprettet ved eller i medfør af en uddannelseslov.

Stk. 8. Ved afslutningen af et forløb på en produktionsskole udsteder skolen efter drøftelse med deltageren et kompetencebevis. En deltager kan afstå fra at modtage et kompetencebevis, hvis produktionsskoleforløbet har været kortere end 3 måneder.

Produktionsskolens undervisningstilbud tager desuden udgangspunkt i UVM’s bekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011 om indhold og tilrettelæggelse af produktionsskoletilbud.

Skolen refererer direkte til Undervisningsministeriet. Produktionsskolen modtager grundtilskud fra Ishøj Kommune. Skolen har løbende indskrivning og udslusning af elever.

Skolens ledelse

Jf. bekendtgørelsen om Lov om produktionsskoler § 6 varetages den overordnede ledelse af produktionsskolen af en bestyrelse.

Ifølge Produktionsskolen Møllens vedtægter § 5, varetages den daglige ledelse af skolens leder, som også har det pædagogiske ansvar.

Der afholdes som minimum 4 bestyrelsesmøder årligt.

Sammensætning af skolens bestyrelse

Bestyrelsen skal sammensættes af et ulige antal medlemmer på mindst 5 personer, og de lokale arbejdsmarkedsorganisationer skal være repræsenteret, jf. § 6, stk. 2 om Lov om produktionsskoler.

Ifølge skolens vedtægter § 3 sammensættes skolens bestyrelse efter følgende kriterier

§ 3: Bestyrelsens sammensætning.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer med stemmeret.

Stk. 2: Bestyrelsen sammensættes således:

3 medlemmer udpeges af Ishøj Byråd
1 medlem udpeges af Dansk Erhverv
1 medlem udpeges af Fagligt Fælles Forbund
1 medlem udpeges af skolebestyrelsen på 10. klasseskolen / Gildbroskolen i Ishøj
1 medlem udpeges af medarbejderne på Produktionsskolen Møllen

Stk. 3: Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år og er sammenfaldende med, kommunalbestyrelsens valgperiode gældende fra 1. januar i året efter et byrådsvalg. Genudpegning kan finde sted.

Stk. 4: Bestyrelsen skal så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af mænd og kvinder, jf. § 11, stk. 2, i lov om ligestilling af kvinder og mænd.

Stk. 5: Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. lovens § 6, stk. 3 og 4. I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden udpeges eller vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden.

Målsætning

Produktionsskolen Møllens målsætning er, gennem det daglige virke, at bidrage til at hver enkelt elev bliver uddannelsesparat og bliver ”herre i eget liv” - dels at kunne vælge uddannelsesvej samt kunne påbegynde og gennemføre en uddannelse.

Skolen tilbyder individuelle undervisningsforløb, hvor produktion og undervisning er integreret i hinanden, dette giver gode muligheder for at den enkelte elev oplever at lykkesVi har fokus på, at sikre at der sker progression hos den enkelte elev både fagligt, personligt og socialt. Dette synliggøres hos eleven ved brug af kompetencetavler og synlige, opnåelige delmål for den enkelte elev.

Vi sigter på, at

 • give de unge ballast og indsigt i forhold til at skabe sig et godt liv
 • stimulere de unges lyst til at lære og tro på at det nytter
 • styrke de unges tillid til sig selv og andre
 • styrke troen på egne og fællesskabets muligheder
 • bevidstgøre den unge om vigtighed af gode relationer

Produktionsskolen vil bidrage til at udvikle elevernes interesse og evne til at deltage aktivt i det demokratiske samfund samt medvirke til, at eleverne opnår en forståelse af, hvad et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø er.

Værdier

Ledelse og medarbejdere på Produktionsskolen Møllen arbejder ud fra følgende værdier

 • Tryghed
 • Fællesskab
 • Glæde
 • Rummelighed/ plads til forskellighed

Målgruppe

Produktionsskolen Møllens målgruppe er unge mellem 15-25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, har afbrudt en ungdomsuddannelse eller som befinder sig i en situation, hvor de ikke umiddelbart har mulighed/forudsætningerne for at påbegynde en ungdomsuddannelse.

Skolen tilbyder et produktionsskoleforløb til unge, der ønsker en uddannelse eller et arbejde, men som af en eller flere årsager endnu ikke er parate til det ordinære uddannelsessystem eller erhvervslivet.

De grundlæggende årsager til, at de unge ikke er uddannelsesparate eller umiddelbart kan indtræde på arbejdsmarkedet kan have én eller flere af følgende årsager. Den unge kan være/have

 • uafklaret omkring valg af uddannelse
 • droppet ud af uddannelse (mange årsager og grunde)
 • sociale, sociologiske eller psykiske årsager til ikke at være klar 
 • i en livssituation, der vanskeliggør den nødvendige ro og stabilitet 
 • manglende sociale, faglige eller personlige kompetencer
 • mangelfulde skolekvlifikationer
 • i en venteposition til praktikplads, arbejde eller uddannelse

Produktionsskolen Møllens kerneydelser

 • Undervisnings- og produktionsforløb på 6 forskellige linjer
 • Vejledning
 • Almen- og prøveforberedende undervisning i dansk, matematik og engelsk, samt ordblindeundervisning
 • Dagskolen (Indtægtsdækket virksomhed)
 • KUU - byggepladsassistent

 

 

Vejledning

 

Vejledningen skal medvirke til at målrette den enkelte elevs forløb på skolen, og sikre at forløbet bliver så udviklende og udbytterigt som muligt.
Vejledningen skal medvirke til, at så mange elever som muligt påbegynder en ungdomsuddannelse i forlængelse af produktionsskoleforløbet.

Inden eleven starter på skolen, skal de målgruppevurderes af deres UU-vejleder. Herefter skal eleven på en rundvisning på skolen, og til en visitationssamtale med vejlederen. På dette møde får den unge informationer om betingelser for optag. Skolens vejleder laver rundvisning og indskrivning en fast dag om ugen. Denne samtale skal sikre en ordentlig/god modtagelse af eleven.

Vejledningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs evner, ressourcer og personlige situation, for gennem dette at styrke eleven til at foretage realistiske valg af uddannelse eller erhverv. Elevens målgruppevurdering og uddannelsesplan inddrages som udgangspunkt for den første samtale både af vejleder og linjelærer.

Den personlige/individuelle vejledning sker både i dagligdagen på linjerne og ved samtaler med vejlederen. Gennem forløbsplaner konkretiseres de faglige, personlige og sociale mål for forløbet på produktionsskolen. Vejlederen deltager sammen med den unge og linjelederen i forløbssamtalerne mindst en gang  hver 3. måned, her vurderes og evalueres elevens mål og kompetencer

Skolens linjeledere er meget opmærksomme på, hvis en elev begynder at have et ustabilt fremmøde. Når en lærer skønner, at opgaven med den enkelte elev kræver en ekstra indsats, ekspederes ”sagen” videre til skolens vejleder. Skolen lægger vægt på, at den unges UU-vejleder adviseres hurtigst muligt om ”uregelmæssigheder” i den unges forløb. I tilfælde af at det ender med den unge må udskrives, formidler vejlederen, det kendskab vi har fået til eleven og elevens situation til den relevante UU-vejleder, for at sikre, at eleven får den bedst mulige støtte efter udskrivning.

Kombinationsforløb

Produktionsskolen Møllen har indgået aftaler om kombinationsforløb med flg. ungdomsuddannelsesinstitutioner:

 • CPH West, Ishøj (Handelsskole + Teknisk Skole)
 • Københavns Tekniske Skole
 • TEC i Hvidovre
 • Roskilde tekniske skole
 • Slagteriskolen, Roskilde
 • SOSU i Brøndby
 • SOSU i Greve

Der afvikles kombinationsforløb på henholdsvis CPH West, KTS, Roskilde Tekniske skole, TEC og Sosu-C i Brøndby.

Undervisningen

På produktionsskolen giver vi de unge mulighed for at lære på en anden måde, end de har haft mulighed for at møde i andre skoleformer. Vores fundament er dagligdagen på de forskellige værkstedslinjer, hvor eleverne bliver en del af et arbejdsfællesskab. 

Grundelementet i undervisningen er det praktiske arbejde og produktion. Udgangspunktet er dermed i praksis, i at skulle udføre et reelt arbejde og bruge sine praktiske, kreative eller tekniske evner til at producere noget, andre gerne vil købe. Eleverne oplever at deltage i et forpligtende arbejdsfællesskab, der bærer præg af det fagområde, de indgår i, så de får en fornemmelse af hvilke krav, der lægges vægt på i det pågældende fag.

Eleven skal kunne mærke og erfare, at nogen (vi) vil dem noget, at deres evner og faglige og sociale kompetencer bliver set og er brugbare. De opgaver eleven præsenteres for, skal være tilpas i forhold til elevens forudsætninger. Der skal være udfordringer, der er tilpasset den enkelte elev, så de hele tiden opnår succes og anspores til at arbejde videre.

Kriterier som alle linjerne på skolen skal opfylde:

 • Linjerne skal opfylde de krav, der sættes til skoleformen ifølge love og bekendtgørelser
 • Linjerne skal opfylde gældende sikkerhedsbestemmelser, miljø- og arbejdsmiljølovgivning.
 • Der skal være produktion, instruktion og undervisning på linjerne
 •  

Produktionsskolens 6 linjer

It, Netværk og Support

Mål

Målet med linjen er, at give eleverne de bedste forudsætninger for valg af uddannelse, samt at gøre dem klar til at kunne gennemføre en erhvervsuddannelse inden for de IT relaterede områder. Der ud over er målet, at eleverne får en bred viden om dagens Danmark (samfundet, rettigheder, krav, demokrati mv.) samt verden uden for landets grænser. Eleven lærer forskellige arbejdsformer, så de efterfølgende både kan arbejde selvstændigt, samt indgå i teamsamarbejde.

Produktion

 • It-support på skolen (Inkl. kundekontakt)
 • Indkøb og installation af nye pc’er til skolen
 • Intern servicering af de andre linjer
 • Reparere og vedligeholde skolens computere
 • Installation af diverse programmer på skolens computere (eksempelvis Office pakken mm.)
 • Reparationer af pc’er for private og elever.

Undervisning

Undervisningen er bygget op omkring det praktiske arbejde og med en mindre del teori. Eleverne bliver grundlæggende undervist i en computers opbygning, herunder viden om operativsystemer, hardware og software. De lærer at bruge forskellige værktøjer til fejlfinding samt at skille, samle og reparere computere. Desuden bliver eleverne undervist i billedbearbejdning/billedforståelse, digitalfoto og i Office pakkens programpakke. IT-sikkerhed, etik, E-handel og brug af de sociale medier er ligeledes obligatoriske emner på linjen, ligesom vi også kigger på, hvordan man opretter sit eget firma. Begreber som intern – og eksternkommunikation stifter eleverne også kendskab til, da det er vigtigt at mestre, når drømmen er en IT-support uddannelse.

Arbejdsmetode

Dagen starter med morgenbriefing om dagens opgaver, herefter fordeles opgaverne i henhold til deadline og omfang og det aftales, hvem der løser hvilke opgaver. Der er små teoretiske oplæg, før eleverne starter på nye opgaver, så de har den teoretiske viden på plads inden opgaven skal udføres. Desuden arbejdes der ud fra mesterlæreprincippet, hvor erfarne elever underviser nye elever.

Evaluering

Vi bruger de individuelle forløbsplaner og kompetencetavler til at evaluere arbejdet/produktionen på linjen og den enkelte elevs udvikling. Der ud over bruger vi test/opgaver efter hvert afsluttet forløb, for at tydeliggøre udviklingen over for eleven.

 

Mad & Kulturlinjen

Mål

Målet med forløbet på Køkken & Kulturlinje er, at eleverne får mulighed for at udvikle personlige, sociale og faglige færdigheder, der gør dem klar til at gennemføre en ungdomsuddannelse, samt at de ved mødet med køkkenfagets områder bliver afklaret i forhold til valg af uddannelse.

Eleverne får trænet mødestabilitet, koncentration, samarbejdsevne, overblik og organisering af arbejdet. De får øget deres selvtillid og ansvarlighed gennem de daglige succes oplevelser (ved at fremstille lækre måltider, der anrettes professionelt, samt levere service til de kunder vi har på skolen)

Det faglige mål er desuden, at eleverne opnår kendskab til og færdigheder inden for bagning, det kolde og det varme køkken, varekendskab, behandling af råvarer, indkøb, ernæring, madplaner, hygiejne mv.

Produktion

 • Fremstilling af morgenmad 5 dage om ugen
 • Fremstilling af frokost 4 dage ugentligt
 • Rengøring af køkkenområdet dagligt
 • Kaffe og te produktion til hele skolen 2 gange dagligt
 • Fremstilling af formiddags og eftermiddags mellemmåltid 5 dage ugentlig
 • Fremstilling og anretning af kaffe, te, frokost til møder ved bestilling
 • Produktion af mad til arrangementer på skolen

Undervisning

Eleverne bliver undervist i alle funktioner vedrørende fremstilling og servering af mad. Undervisningen tager udgangspunkt i sæsonens varer. Der undervises i varekendskab, råvarebehandling, indkøb, budget, menuplanlægning/sammensætning af menuer. Menuer følger Møllens kostpolitik. Der arbejdes med mængder, og læsning og forståelse af opskrifter – herunder beregning og opmåling af mængder.

Sikkerhed er i fokus, så der bliver undervist i værktøjslære, og eleverne tager kørekort til brug af maskiner.

Der undervises desuden i hygiejne, opvask og rengøring, som vigtige elementer ved arbejde i et køkken. Undervisningen foregår som en blanding mellem teori og praksis.

Køkkenet bruger også virksomheds- og uddannelsesbesøg som en del af undervisningen, så eleverne får et bredt kendskab til forskellige køkken/kantinetyper, hvilket er væsentligt i forhold til valg af uddannelse.

Arbejdsmetode

Dagen starter med morgenbriefing om dagens opgaver, herefter fordeles dagens opgaver. Eleverne arbejder enten sammen i små teams eller individuelt, alt efter opgavetypen.

Der arbejdes efter en ugeturnus, så alle elever kommer alle køkkenets funktioner igennem.

Eleverne instrueres i, hvordan de tildelte opgaver skal løses, og gives opskrifter/manualer til støtte af udførelse af opgaven. Udførslen guides/overvåges af linjelederen, indtil eleven opnår et niveau, hvor han er i stand til at kunne løfte opgaven selvstændigt. Vi benytter også sidemandsoplæring af nye elever.

Evaluering

Vi evaluerer i fællesskab dagens forløb. Hvordan blev maden, hvordan løste vi opgaverne, hvordan arbejdede vi sammen, var der noget vi ikke nåede osv. Da Køkken & Ernæringslinjens produktion er meget tydelig for alle på skolen, får vi meget umiddelbar respons fra andre elever og undervisere. Dette inddrager vi i den ugentlige evaluering.

Vi arbejder desuden med forløbsplaner og realkompetenceafklaring, hvor den individuelle faglige og sociale udvikling evalueres.

Mål for 2017

 • Fastholdelse af møllens kostpolitik
 • Skabe en god arbejdskultur på linjen
 • Fokus på fremstilling af maden fra bunden.
 • Etablering af net baseret opskrifter

 

Musik & Producerlinjen

 

Mål

Målet med linjen er, at udvikle elevens faglige kompetencer indenfor musik og musikproduktion.. Eleverne får øvet kommunikation og fremtoning i en musikalsk kontekst og for styrket deres personlige og sociale kompetencer. Kompetencer, der styrker deres selvværd, ansvar for egne valg og muligheder -og som mål at gøre dem uddannelsesparate.

Produktion

Rytmik/legestue-tilbud til lokale institutioner i samarbejde med andre linjer.

Koncerter til fællesarrangementer, receptioner m.m på Møllen

Performance minimum 1 x om ugen på Møllen

Indspilning/produktion i studie

A/V produktion (musikvideo, lydbøger)

Caféjobs med mindre besætning

 

Undervisning

Eleverne bliver undervist i diverse musikfaglige områder; rytmik, teori, hørelære, instrumentalundervisning, sammenspil, musikprogrammering og komposition.

Arbejdsmetode

Musik & Producerlinjen arbejder både produkt og procesorienteret. Et repertoire skal være indøvet for at kunne fremstå som en produktion. Det kræver udførlig introduktion fra linjeleder, men forudsætter også ansvar og (øve) praksis fra eleven.

På det sociale plan er sammenspil og teorigrupper eksempler på, hvordan det musikfaglige arbejde meget målbart inkludere den enkelte i en fælles kontekst.

Arbejdet på linjen lægger op til, at eleverne løbende får feedback på deres individuelle og samlede præstation.
Ved at prioritere mange studieindspilninger for eleven et reelt indblik, i professionel lydproduktion og optimale muligheder for at analysere og forbedre sin præstation.

 

Evaluering

Vi evaluerer løbende på produktion og teoriundervisningen. Evalueringen er primært mundtlig i grupper på linjen, men ved større produktioner/events vil evalueringen være skriftlig i form af individuelle hjemmeopgaver.

Som dokumentation bruger vi billeder, indspilninger, musikvideoer, koncerter både på skolen og “ude af huset”. 

Der ud over bruger vi både de individuelle forløbsplaner og realkompetenceafklaring for at evaluere den enkelte elevs faglige, sociale og personlige udvikling.

Mål for 2017

Målet for musik & producerlinjen er i 2017, at få realiseret det tværfaglige samarbejde mellem relevante linjer på skolen, så basis er i orden til et snarligt tilbud til lokale institutioner om besøgsdage på Møllen. Ligeledes skal der fokuseres på den ugentlige performance i kantinen.


 

 

 

 

 

 

 

Byg, anlæg og ejendomsservice

Mål

Målet er at sammensætte et forløb, som både i indhold og varighed indeholder elementer, som vil medvirke til at denne gruppe unge vil være i stand til at opfylde kravene til en erhvervsuddannelse. Forløbet skal endvidere bruges til at blive afklaret med, hvilket håndværksfag, der er det rette for eleven.

 

Produktion intern:

 

 • Vedligeholdelse og renovering af skolens bygninger.

Produktion ekstern:

 • Etablering fliseterrasser og andre brolægningsbestillingsopgaver
 • Bestillingsopgaver inden for byggefagene

Undervisning

Deltagerne vil i deres forløb, få et bredt kendskab til fagområderne:

 • Brolægger
 • Murer
 • Bygningsmaler
 • Bygningsstruktør
 • Anlægsstruktør
 • Tømrer

Inden for hvert modul bliver der lagt stor vægt på, at eleven tilegner sig teoretisk og praktisk viden omkring de forskellige processer inden for byggeriet..

Det kunne for eksempel være:

 •  

  • Betjening af almindeligt håndværktøj
  • El-værktøj og stationære maskiner
  • Materialelære
  • Tegningsforståelse
  • Sikkerhed og arbejdsmiljø

Da linjen både har byggeopgaver på skolen og ude af huset, er en del af læringen også, at kunne begå sig på en arbejdsplads og håndtere kunder, at kunne arbejde selvstændigt og at samarbejde.

 

Evaluering

Som et vigtigt arbejdsredskab tager vi fra start til slut billeder af vores produktioner. Billederne er vores dokumentation for det udførte arbejde, men også et vigtigt redskab til at evaluere projekterne.

Evalueringen foregår mundtligt. Vi bruger også forløbsplanerne og realkompetenceafklaring til individuel evaluering på linjen.

Mål for 2017

At få færdiggjort istandsættelsen af eget hus med særlig fokus på Hal 2. At få lavet en ekstern  produktion der kan foregå løbende.

 

Dyrehold & Pædagogiklinjen

Mål

At eleven lærer at passe skolens for­skellige dyr og herigemmen får viden og kompetencer om dyreadfærd og ernæringsmæssige behov.

At eleven for viden om pædagogik med særlig fokus på kreative processer, natur og naturfænomeners betydning for børns udvikling og læring.

Formål:

At eleven bliver afklaret i forhold til valg af uddannelse inden for linjens to fagområder – dyr og pædagogik.

At eleven bliver klar til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller varetage et job på det ordinære arbejdsmarked.

 

Efterfølgende ungdomsuddannelser kunne være:

Erhvervsuddannelser: Dyrepasserassistent, dyrepasseruddannelsen, landbrugsuddannelsen, veterinærsygeplejeske, hundefrisør.

Pædagogiske felt: KUU (inden for pædagogik), pædagogiskassistent, HF- pædagogpakken, Pædagoguddannelsen, SOSU hjælper, SOSU assistent.

Produktion:

 • Daglig pasning af skolens dyr

 • Mulighed for at lære at passe heste på nabogården

 • Produktion af lam

 • Vedligeholdelse og opbygning af ude og inde arialer

 • Hundesalon

 • Aktivitetstilbud til daginstitutioner og ældre området

 • Pædagogiske aktiviteter til husets fællesarrangementer

  Undervisning:

 • Biologi, natur og dyr

 • Dyreadfærd og observationer

 • Dyreetik og lovgivning

 • Håndtering af dyr (fodring, pleje, pasning, klipning, aktivering mv.).

 • Pædagogik, Kommunikation og Relationsdannelse,

 • Psykologi, Omsorgssvigt og Identitetsdannelse,

 • Planlægning og gennemførelse af aktiviteter ved brug af metoden SMITTE – modellen

  Arbejdsmetode

  I vores undervisning er udgangspunktet, at al læring foregår i en aktiv og social proces med eleven som medspiller. Vores teoretiske undervisning sigter mod praktisk anvendelse. Eks.: I stedet for kun at sidde på rumpen og læse om gedens tarmsystem, kigger vi ind i en rigtig ged. Eller i stedet for kun at læse om natur og naturfænomeners betydning for børns læring og udvikling, opbygger og afholder vi naturaktiviteter for børn.

  Der er fokus på den daglige produktion, som er aktivitetstilbud samt pasning og pleje af dyrene. Herigemmen udvikler eleven sin omsorgsevne og ansvarsfølelse ved at deltage i aktiviteter med børn og gennem den omsorg de drager for dyrene. Via dyrepasningsvagter i ferier og weekender, er det at kunne påtage sig et ansvar afgørende for fællesskabet. Derfor arbejder vi fokuseret på at lære eleverne at overholde aftaler og mødetider samt tage ansvar. Vi matcher nye elever med mere erfarne elever, så de bruger sidemandsoplæringsprincippet. Eleverne lærer og opdager nødvendigheden af at kunne samarbejde om opgaverne og at kunne indgå i et fællesskab. Gennem den tillid der bliver vist eleverne, vokser de og udvikler både deres selvværd og deres selvtillid. Eleverne udvikler en høj grad af selvstændighed gennem forløbet.

  Således kan linjen være med til at styrket elevens personlige og sociale kompetencer som kan overføres til den unges livsduelighed på vej ind i et voksenliv. 

   

   

  Evaluering

  Hver fredag evaluerer vi ugens arbejde, det relevante dokumenteres med tekst og billeder i en fælles tråd på Facebook. Ved pædagogiske aktiviteter evaluerer vi ved brug af metoden SMITTE- modellen, dette dokumenteres i et skriftligt dokument til senere eventuelle refleksioner. Derudover bruger vi både de individuelle forløbsplaner og kompetencetavlen til at evaluere den enkle elevs faglige, sociale og personlige udvikling.

  Mål for 2017

 • At følge årshjulet

 • Produktion af lammekød

 • Produktion af natur-aktiviteter som er relevant for en bestemt målgruppe

 • Få etableret kontakt til offentlige og private institutioner og afholde aktiviteter.

 • Etablering af ny hønsegård

 • Etablering af ny fælles kaninløbegård

 • Etablering af nyt hegn på eksisterende mark

 • Indkøb af nye dyr: Marsvin, Høns, kaniner, mus/rotter

 • Nye bursystemer til nyindkøbt dyr.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Design – Produktion & Salg

  Mål

  Målet med forløbet på Designlinjen er, at udvikle eleverne fagligt, socialt og personligt, så de bliver i stand til at vælge og gennemføre en uddannelse. Det bliver lagt fokus på at kunne begå sig med forskellige mennesker og vigtigheden i at kunne tage personligt ansvar i hverdagen. Med en blanding af praktisk arbejde og teoretisk viden vil vi lære eleverne at ”øvelse gør mester” og at alle er gode til noget.

  Produktioner

 • Udklædningstøj og puder til børnehaver og sfo
 • Lapning af jeans og arbejdstøj – mindre reparationer
 • Oplægning af bukser
 • Ombetrækning af pynte puder og stole
 • Pudse og male møbler
 • Udvikling og fremstilling af stofnet eller emballage

Undervisning

Eleverne bliver primært undervist i kreativt håndværk rettet mod at uddanne sig indenfor handel og butiksvirksomhed eller til en kreativ hverdag sammen med børn. Vi arbejder i både tekstil og træ, gammelt og nyt. Fagligt undervises de også i materialelære, kommunikation og menneskelig adfærd, kropssprog, trends og identitet, salgspsykologi, virksomheds- og målgruppeanalyse med mere.

Arbejdsmetode

Dagen starter med morgenmøde der vi gennemgår dagens arbejde og hvem som gør hvad. Her får vi også vendt verdenssituationen i stort og småt i forhold til det som sker i vores samfund og i deres liv. I relation til de projekter vi er i gang med har vi ind imellem teorigennemgang der eleverne får en faglig base. De får også tit en tilhørende opgave som de skal løse alene eller i gruppe for at prøve deres viden og forståelse for det faglige.

Evaluering

Vi bruger individuel realkompetenceafklaring og de individuelle forløbsplaner til at evaluere den enkelte elevs udvikling og det arbejde som ydes på linjen. Derudover evaluerer vi projekt og produktionsforløb fælles i gruppen på linjen. Dette foregår ved, at eleverne selv forholder sig til, hvordan de har klaret opgaven, hvad gik godt, hvad kan de arbejde med at gøre bedre næste gang.

Mål for 2017

Opsøge og starte nye eksterne- og interne produktioner. Starte op re-design og istandsættelse af møbler. Sætte ekstra skub i den faglige og teoretiske del rundt kommunikation og salg.

KUU Byggepladsassistent

Mål.

Målet med linjen er, at give eleverne de bedste forudsætninger for valg af uddannelse, samt at gøre dem klar til at kunne gennemføre en erhvervsuddannelse.  Gør dem færdig uddannet byggeplads assistent. Der ud over er målet, at eleverne får en bred viden om samfundet. Eleven lærer forskellige arbejdsformer, så de efterfølgende både kan arbejde selvstændigt, samt indgå i teamsamarbejde. Målet er at alle kuu elever består d niveau i dansk og matematik, samt deres portofolio eksamen.

Arbejdsmetode.

Som et vigtigt arbejdsredskab tager vi fra start til slut billeder af vores opgaver som dokumentation for det udførte arbejde, men også et vigtigt redskab til at evaluere projekterne. Samt et vigtig grundlag til elevernes eksamen.

Hverdag udpeges en formand for hver hold og han/hun lærer dermed at uddelegeret en opgave hvor de andre elever på holdet lærer at modtage en opgave.

Vi træner fysisk 1 gange om ugen for at styrke kroppen til hårdt fysisk arbejde, samt ens velfærd.

 

Evalueringen foregår mundtligt. Vi bruger også forløbsplanerne og realkompetenceafklaring til individuel evaluering på linjen.

Mål for 2017

At få oparbejdet et bedre samarbejde med lokale virksomheder som kan bruges til både erhvervstræning og produktioner.

At få udarbejdet meget konkrete mål for forløbet som kan bruges ifb med elvernes portofolioarbejde og eksamen,

At få gjort portofolioarbejdet til en naturlig del af arbejdet på værkstedet.

At få en større ekstern produktion.

 

Almen undervisning med mulighed for at gå til 9. eller 10. kl. afgangsprøve

Eleverne på Produktionsskolen kan melde sig til undervisning i dansk og matematik. De unge, som ønsker det og har niveauet til det, kan gå til folkeskolens 9. eller 10 kl.’s prøve.

Prøverne afvikles i eget regi, idet Møllen har sin ”egen” folkeskoleafdeling(Dagklassen) som en integreret del af skolens tilbud. Unge, der blot har behov for at lære mere, kan også deltage i almen undervisning.

Undervisning i almene fag afvikles på tre dag. Undervisningen varetages af en uddannet lærer, som også fører elever til folkeskolens prøver. Udover denne særskilte almen undervisning, indgår der også almen undervisning i den daglige undervisning på alle skolens linjer.

Beskrivelse af temafag

Målet med temadagene er, dels at give eleverne et bedre og bredere tilbud, og dels at forbedre og styrke sammenholdet og sammenhængskraften på skolen. Der udbydes 4 runder med temafag hen over året.

Dagsklassen (Indtægtsdækket virksomhed)

I 2003 indgik Pile Mølle Produktionsskole en aftale med Ishøj Kommune om dennes køb af 15 pladser til elever, som ikke trives i en klasse på en stor folkeskole – det er 7-10. klassetrin.

Produktionsskolen Møllen tilbyder de unge undervisning efter folkeskoleloven. Herudover tilbydes eleverne undervisning i praktiske fag.

Undervisningen tilrettelægges med henblik på at de unge kan aflægge folkeskolens prøver.

Pædagogiske møder og dage

En gang om måneden afholdes der en pædagogisk dag (kl.8-15) for det pædagogiske personale, samt et lærermøde af 2 timers varighed. På disse møder drøftes pædagogiske metoder, nye tiltag, håndtering af eleverne, planlægning af fælles arrangementer, det psykiske arbejdsmiljø, sikkerhed og meget andet.    

Fokuspunkter og handleplan i 2017

 1. Styrket fællesskabsfølelse

Hvordan:  

 • Intro til værkstederne. Vi starter vores lærermøder på et af værkstederne – her præsenterer linjelæreren gerne sammen med et par elever, indholdet på linjen. På samme måde som vi gør, når vi har gæster udefra.

 • Tour det værksted – en dag hvor alle elever, når at arbejde ca. 30. min på hvert af vores værksteder

 • Hver onsdag holdes et kort møde kl. 14, her gennemgås nye elever samt elever der kræver særlig fokus. Dette vil fremme følelsen af at alle elever er vores elever og dermed vores skole.

 • Samarbejde på tværs af linjerne i dagligdagen.

 

Hvem: Anette indkalder til div møder. Alle

Hvornår: Opstart februar.

 1. Fokus på at eleverne skal være uddannelsesparate, når de forlader Møllen

 

Hvordan:

 • Forældrekontakt.

  • Alle elever over 18 år skriver under på at deres forældre må kontaktes. Linjelæreren skal minimum have været i telefonisk kontakt med forældrene en måned efter opstart. De kontaktes altid ved fravær for de under 18 årige og altid, hvis der ikke opnås kontakt til den unge ved fravær. Linjelæreren ringer hver morgen inden kl. 8.30, hvis eleven ikke er mødt.

  • Forældrene inviteres til to fælles arrangementer om året og gerne til møde/ arrangement på linjen.

 • < >

  Linjelærere og den unge sætter i fællesskab opnåelige og synlige mål og delmål, disse registerets på kompetencetavlen og der følges op ugentlig.

 • Der skal være mål af såvel faglige, personlig og social karakter.

 • Øget bevidsthed om vigtigheden af relationsarbejde og om at vi til tider er reserveforældre.

Hvornår: Hele året.

Hvem: I høj grad linjelærerne i samarbejde med vejlederne.

 

 1. Synlig produktion på alle linjer

Hvordan:

 • Der laves ordresedler inden en produktion sættes i gang

 • Der udarbejdes en procedure for, hvordan de bruges

 • Alle linjer skal i løbet af året på besøg på forskellige arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner

   

Hvem: Jesper Blom laver ordresedler og udarbejder oplæg til procedure. Linjelærer søger for at der arbejdes ud fra ordresedlerne. Vejlederne er tovholdere i forhold til besøg samt praktik.

Hvornår: Hele året

 1. Den gode udslusning/ kædeansvar

Hvordan:

 • Vejlederen deltager i forløbssamtaler mindst hver 3. måned

 • Styrket samarbejde med UU-vejleder jf. samarbejdsaftalen med UU-syd

 • Vejleder kontakter den unge jævnlig efter den unge har forladt Møllen Mindst en gang om måneden de første 3 måneder.

 • Der udskrives aldrig en ung uden vejlederen har haft personlig eller telefonisk kontakt til den der efterfølgende er den unges tætteste kontaktperson. (mail er ikke ok)

Hvornår: Hele året

Hvem: Vejlederne