Vedtægter

 

 

§ 1: Produktionsskolen Møllen er en selvejende institution, der i sit virke er uafhængig. Skolen har hjemsted i Ishøj Kommune.

§ 2: Skolens formål er at drive produktionsskolevirksomhed i henhold til lov om produktionsskoler.

Kapitel 2: Bestyrelsens sammensætning

§ 3: Bestyrelsen består af syv medlemmer med stemmeret.

Stk. 2: Bestyrelsen sammensættes således

  • 3 medlemmer valgt eller udpeget af Ishøj Byråd
  • 1 medlem udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening
  • 1 medlem udpeget af LO
  • 1 medlem udpeget af 10. klasse skolen i Ishøj
  • 1 medlem valgt af medarbejderne på Pile Mølle

Stk. 3: Bestyrelsesmedlemmernes funktionsperiode er 4 år og er sammenfaldende med kommunalbestyrelsens valgperiode. Genudpegning/-valg kan finde sted

Stk. 4: Bestyrelsen skal så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af mænd og kvinder.

Stk. 5: Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem af bestyrelsen. I tilfælde af et medlems udtræden af bestyrelsen i funktionsperioden, udpeges eller vælges et nyt medlem for resten af perioden.

§ 4: Deltagernes råd har ret til at udpege en tilforordnet til bestyrelsen uden stemmeret.

Bestyrelsens og lederens opgaver og ansvar.

§ 5: Bestyrelsen varetager skolens overordnede ledelse. Den daglige ledelse varetages vederlag af skolens leder, der har det pædagogiske ansvar.

§ 6: Bestyrelsen vælger af sin midte formand og næstformand.

Der ydes vederlag til formanden i medfør af lovens § 6, stk. 8 og der ydes vederlag til næstformanden i medfør af § 6, stk. 9.

Stk. 2: Beløbene udgør henholdsvis kr. 20.000 (grundbeløb pr. 1. oktober 1997) og kr. 10.000 (grundbeløb pr. 1. oktober 1997) til næstformanden.

Der ydes 1% i særlig feriegodtgørelse til såvel formand som næstformand.

Stk. 3: Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sin virksomhed, der skal indeholde regler om, hvordan indkaldelse til møder skal ske.

Stk. 4: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens og evt. i dennes fravær næstformandens stemme udslagsgivende.

Stk. 5: Alene bestyrelsen kan træffe beslutning om, hvorvidt andre end bestyrelsesmedlemmer og repræsentant for deltagernes råd kan deltage med eller uden taleret i et eller flere bestyrelsesmøder eller en del heraf. Bestyrelsen kan endvidere fastsætte generelle herom i forretningsordenen.

Stk. 6: Bestyrelsen fører en protokol over sine beslutninger og indholdet af disse. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få sin afvigende mening ført til protokols. Protokollen skal efter hvert møde underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Konstateret inhabilitet skal endvidere indføres i protokollen.

Stk. 7: Bestyrelsen vælger skolens revisor og varetager i øvrigt de opgaver, bestyrelsen er ansvarlig for i henhold til lov om produktionsskoler.

Stk. 8: Bestyrelsens beslutning om ændring af vedtægterne, om køb og salg og pantsætning af fast ejendom samt om nedlæggelse kræver, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor. Ændring af skolens vedtægter skal endvidere godkendes af en grundtilskudsgivende kommune.

§ 7: Bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v. gælder for bestyrelsen, skolens leder og andre ansatte ved skolen.

Kapitel 4: Skolens drift.

§ 8: Skolens virksomhed finansieres ved offentlige tilskud bl.a. efter lov om produktionsskoler og lov om erhvervsgrunduddannelse. Skolen kan herudover have indtægter fra undervisning og anden virksomhed udbudt som indtægtsdækket virksomhed.

Kapitel 5: Tegningsret

§ 9: Skolen tegnes udadtil af formanden og et andet bestyrelsesmedlem i forening. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for skolens forpligtelser.

Kapitel 6: Ophør

Bestyrelsen træffer beslutning om skolens ophør. Beslutningen træffes på to bestyrelsesmøder med mindst 14 dages mellemrum. På det første møde skal mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemme for beslutning om nedlæggelse af skolen. På det andet skal mindst halvdelen af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer stemme for beslutningen om nedlæggelse af skolen.

Stk. 2: Bestyrelsen skal fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt.

Stk. 3: Eventuelle overskydende midler skal anvendes til beslægtede formål efter kommunalbestyrelsens godkendelse.